logo pl

ROZMIAR CZCIONKI

Profile

Ułatwienia dostępu

Wyjazdy na studia

Informacje ogólne

W ramach programu ERASMUS+ studenci WSOWL mogą zrealizować część swojego programu studiów na uczelni w innym kraju biorącym udział w programie.

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Rekrutacja na wyjazdy na studia prowadzona jest zwykle dwa razy do roku – w kwietniu/maju na semestr zimowy oraz w listopadzie/grudniu na semestr letni. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest każdorazowo na stronach internetowych uczelnianego Programu ERASMUS+.

Czytaj więcej...

Stypendium

Finansowanie studenta w czasie pobytu w uczelni partnerskiej obejmuje:
  • stypendium (naukowe i/lub socjalne) z uczelni macierzystej utrzymywane przez cały okres pobytu studenta za granicą;
  • stypendium z programu Erasmus+ w wysokości ustalonej corocznie przez Narodową Agencję programu Erasmus+;
  • dodatkowe finansowanie związane z otrzymywaniem stypendium socjalnego lub z orzeczoną niepełnosprawnością – w wysokości ustalonej przez Narodową Agencję programu Erasmus+;
  • student przed wyjazdem zobowiązany jest wykupić, na własny koszt, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przedstawić inny dokument uprawniający do opieki medycznej w kraju, w którym realizowany jest wyjazd.

Czytaj więcej...

Formalności przed wyjazdem

Zakwalifikowanie na wyjazd na stypendium w ramach Programu Erasmus+ to tylko pierwszy krok do studiowania za granicą – pozostaje jeszcze szereg decyzji i formalności, których musi dopełnić student, by znaleźć się na wybranej przez siebie uczelni.

Czytaj więcej...

Po powrocie - rozliczenie stypendium

Po powrocie do kraju studenci zobowiązani są:
  • przedłożyć w Biurze Karier i Progarmów Międzynarodowych dokumenty wydane przez uczelnię przyjmującą poświadczające odbycie i zaliczenie okresu studiów - oryginał wykazu zaliczeń (Transcript of Records) lub inny odpowiedni dokument potwierdzony podpisem i pieczęcią uniwersytetu zagranicznego oraz potwierdzenie pobytu;
  • wypełnić on-line ankietę studenta Erasmusa.

Czytaj więcej...